RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Sp. z o.o. przetwarza informacje – dane pozyskane dobrowolnie podczas wcześniejszych spotkań handlowych, telefonicznych, drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail, pocztę tradycyjną w celu nawiązania współpracy tworząc bazę kontrahentów, zleceniobiorców, podwykonawców.

Wśród tych informacji znalazły się dane które zgodnie na podstawie art. 37 ust. 1 lit a, b, c ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119 s.1; dalej „RODO” mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego pragniemy przekazać Państwu następujące informacje:

ADMINISTAROR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane TOR Sp. z o.o.
z siedzibą 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 72
tel. 32 786 44 04, sekretariat@prb-tor.pl

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pozyskane bezpośrednio Państwa dane osobowe oraz osób wskazanych przez Państwa jako osoby do kontaktu oraz innych, odpowiedzialnych za wykonanie umowy mogą zostać udostępnione przez administratora następującym odbiorcom:

 • podmiotom współpracującym m.in.: podwykonawcom Administratora danych, kancelariom prawnym i podatkowym świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, ubezpieczycielom, bankom, dostawcom oprogramowania i narzędzi informatycznych)
 • zamawiającym jeżeli zamówienie lub realizacja usług odbywać się będzie na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 • pracownikom Administratora posiadającym upoważnienie w celu realizacji zamówień i umów,
 • innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek nakładają obowiązujące przepisy prawa.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 • Państwa dane osobowe oraz osób przez Państwa wskazanych będą przetwarzane na podstawie niżej wymienionych przepisów prawa jedynie i w celu:
 • kontynuacji lub wykonania umowy zawartej Przez Państwa z Administratorem danych (art. 6. Ust. 1 lit b RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na ułatwieniu współpracy lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postepowaniu sądowym, administracyjnym lub też pozasądowym w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane informuje, że dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich braku nie będzie możliwe zawarcie oraz realizacja umowy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

ZAUTOMATYZOWANIE PODEJMOWANIA DECYZJI

Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE
TOR Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 72
NIP 954-00-06-991
Tel. 32786 44 44, fax 32 786 44 18
www.prb-tor.pl e-mail: sekretariat@prb-tor.pl